ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงาน ห้องประชุม ห้างสรรพสินค้า มลพิษทางอากาศนอกจากจะมาจากสิ่งแวดล้อมแล้ว
เรายังพบได้ในอาคารที่เราอาศัยอยู่ในชีวิตประจำวัน องค์การอนามัยโลกได้เคยประเมินว่า อาคารต่างๆ
ถึงร้อยละ 30 ไม่ถูกสุขลักษณะ
เพราะทุกครั้งที่คุณเดินทางออกไปยังที่ต่างๆ มลพิษได้เกาะติดร่างกายและเสื้อผ้า
เป็นพาหะนำสิ่งปนเปื้อนกลับเข้ามา คุณภาพอากาศในอาคารจึงมีความสำคัญมากขึ้นต่อความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์
อาจส่งผลถึงสุขภาพกายและใจทั้งทางตรงและทางอ้อม

Microbes and biological

เชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้นอกจากจะเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติโดยอาศัยความชื้นแล้ว ยังเจริญเติบโตได้ในอาคาร
ที่มีอากาศไม่ถูกสุขลักษณะอนุภาคเหล่านี้ก่ออันตรายต่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ทั้งระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองในช่องจมูก ฯลฯ เมื่อปอดของเราต้องสูดดมเข้าไปทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัว เชื้อโรคจะค่อยๆ เจริญเติบโต
และก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้หลายรูปแบบ

Escherichia coli

Commom Mold

Pseudomonas Aeruginosa

Staphylococcus Aureus

Salmonella Typhimurium

10 ล้านคน

พบว่าคนไทยกว่า 10 ล้านคน ล้วนเป็น
โรคภูมิแพ้ทางจมูก

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการจาม น้ำมูกไหล คัดจมูก คันตา
คันบริเวณเพดานปาก และลำคอ โดยสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้เหล่านี้
ส่งผ่านมาทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่น ตัวไรฝุ่น เชื้อราในอากาศ อาหาร ขนสัตว์ เกสรดอกไม้ การเปลี่ยนแปลงของอากาศ เป็นต้น

กระตุ้นความหิว

กลิ่นมีพลังในการกระตุ้นและสะกิดการตอบสนองทางอารมณ์
ได้เป็นอย่างดี เช่น ความหิว

กระตุ้นการจดจำ ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง
จัดระบบความคิดได้เป็นอย่างดี

Aristo Aroma |Powered by Champion-Studio.com